Privacy

Privacy

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met ovrhd BV. We zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe ovrhd BV met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met ovrhd BV. Indien je iets aanvraagt via de website, dan gebruiken we die gegevens voor dienstverlening en de financiële afhandeling. Indien je geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kun je dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van je gegevens stopzetten.
Indien je je via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van ovrhd BV, bijvoorbeeld een bijeenkomst, een product bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij jouw gegevens ook verder gebruiken voor het digitaal toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over partners van ovrhd BV.
Indien je deelneemt aan een evenement van ovrhd BV of georganiseerd door ovrhd BV, kunnen na inschrijving bij dit evenement je naam, organisatie en functie worden gedeeld met andere deelnemers aan dit evenement. Ook kunnen er tijdens evenementen beeld- en geluidsopnamen gemaakt worden.
Indien je organisatie diensten afneemt of heeft afgenomen van ovrhd BV, dan worden je gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de dienstverlening of op grond van de wet.
Daarnaast heeft ovrhd BV een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een product of dienst te kunnen ontvangen (zoals een bestelling, het bijwonen van een event, deelname aan een commissie of anderszins), aanvullende informatie te sturen over ovrhd BV zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen, na een periode van twee jaar zal aan de betrokkenen worden gevraagd over ze hier nog belangstelling voor hebben.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we je om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft ovrhd BV nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van informatie, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij ovrhd BV afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van ovrhd BV beter kunnen invullen.

Beeld- en geluidsopnamen

Indien je deelneemt aan, of aanwezig bent bij, een evenement van ovrhd BV, dan kunnen er mogelijk beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt worden welke in sommige gevallen gepubliceerd worden. Hierop kun je mogelijk te herkennen zijn. Deze opnamen dienen niet ter identificatie van de deelnemers van een evenement. Ze dienen slechts als middel om de nieuwswaarde van het evenement te verhogen en om een sfeerindicatie te geven. We maken en publiceren deze opnamen op grond van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij maken we telkens een afweging tussen ons eigen belang voor het maken en publiceren van de opnamen en het belang van de betrokkenen om niet in beeld te zijn. Ook zullen de deelnemers bij de betreffende evenementen van tevoren geïnformeerd worden over het maken van opnamen. Wanneer je als deelnemer niet in beeld wilt komen, dan houden wij hier rekening mee tijdens het evenement. Daarnaast is het mogelijk om je naderhand te verzetten tegen het gebruik van de gemaakte opnamen. Wanneer je hierin te herkennen bent, zullen deze offline worden gehaald.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor informatie, bewaart ovrhd BV de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor die informatie. Daarnaast zal ovrhd BV de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij ovrhd BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gebruik besloten gedeelte website

Indien je medewerker bent van een partner van ovrhd BV, dan kun je een digitaal bewijsstuk via een door ovrhd BV goedgekeurde data wallet krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met die data wallet. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een digitaal bewijsstuk, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer een gebruiker vermoedt dat het digitale bewijsstuk en zijn data wallet door onbevoegden is gebruikt, dient de gebruiker ovrhd BV hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Gegevens over gebruik van de website

Op de website zijn mogelijk hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals Vimeo, LinkedIn en diverse nieuwbronnen. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt ovrhd BV geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Op het gebruik van dergelijke websites van derden is de privacyverklaring van de betreffende derde van toepassing. Je dient de privacyverklaring van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met je persoonsgegevens.

Uitnodigingen en overige e-mails

Indien je partner bent of indien je deelneemt aan een betaalde activiteit van ovrhd BV, zullen wij je e-mailadres gebruiken om je te informeren over relevante workshops, dienstverlening, producten en dergelijke. Je kunt altijd aangeven geen e-mails meer te willen ontvangen door je direct af te melden voor een mailing list, of door contact op te nemen met ons.

Verstrekking aan derden

ovrhd BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van ovrhd BV bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, hostingpartij en IT-beheerder).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

Je kunt ons per e-mail op de hoogte stellen indien je niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Indien je meer informatie wilt over ovrhd BV, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

ovrhd BV
Bredewater 16, ruimte 2.11a
2715 CA Zoetermeer
info@ovrhd.nl - 0648354333

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. ovrhd BV adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 6 augustus 2023.